Privacyverklaring – Mind Food

Privacyverklaring

Mind Food diëtiste Flora van der Weij respecteert uw privacy gelet op de toepasselijke wetgeving en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat houdt dat in?  

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel diegene die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Ik zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ik ben op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal er u op wijzen en deze ten allen tijden respecteren.

Ik, Flora van der Weij, ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Flora van der Weij

flora@mindfood.be

0497 27 56 77

Welke gegevens worden gebruikt?

 • Indien u een afspraak maakt voor voedingsadvies of u aanmeldt om een afspraak te maken, worden er een aantal gegevens genoteerd. Deze gegevens worden bekomen tijdens het telefoongesprek of via het contactformulier op de website.
 • Bij het maken van de afspraak/de aanmelding: naam, voornaam, telefoonnummer, hulpvraag (type dieet)
 • Tijdens de eerste consultatie of via mail:
  • persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, huisarts, gegevens ziekenfonds
  • Gewicht indien nodig (wordt, indien nodig, aangevuld tijdens consultaties), lengte
  •  Dieetgeschiedenis + medische geschiedenis
  • Hulpvraag in het kader van de diëtetische consultatie
  • Lichamelijke klachten
  • Bloedcontroles (enkel indien patiënt/huisarts dit geeft)
  • Medicatie (correctheid en volledigheid op verantwoordelijkheid van de patiënt)
  • Bewegingspatroon
 • Tijdens de opvolgconsultaties:
  • Gewicht (indien van toepassing)
  • Notities om het dieetadvies verder bij te sturen Waarom is dat nodig? Ik heb uw persoonsgegevens nodig om de werkzaamheden correct uit te voeren. Op die manier kan ik u op een correcte manier begeleiden en advies geven. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

Verstrekkingen aan derden

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Contact met artsen/specialisten/andere gezondheidsmedewerkers gebeurt enkel via telefoon of briefwisseling (schriftelijk of via beveiligd platform), en met toestemming van u als patiënt. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging van de gegevens

Ik hecht veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegeven. Ik heb daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met mij kan opnemen. Verder heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Ik zal u steeds vragen u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan deze verzoeken.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u rechtstreeks contact met mij opnemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Het gebruik van cookies

Op de website worden, indien u hier toestemming voor geeft, cookies gebruikt om u de beste gebruikservaring te bieden en de functionaliteit van de website te verzekeren, u kunt uw cookie instellingen altijd wijzigen.

Algemene voorwaarden

 • Betaling van de lessen gebeurt via overschrijving of via de bankcontact-app of cash voor aanvang van de beurtenkaart/RFS-programma.
 • Bij aankoop van een les, beurtenkaart of abonnement (RFS) aanvaard je onderstaande voorwaarden: alle abonnementen en beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en NIET VERLENGBAAR. Beurtenkaarten & abonnementen zijn onder geen enkele voorwaarde terugbetaalbaar. Ze kunnen bevroren worden indien door overmacht niet meegedaan kan worden, hiervan kan je dan een schriftelijk attest doormailen (vb.: doktersbriefje)
 • Prijzen zijn inclusief btw. Het RFS programma staat je toe om alle online lessen volgen.
 • Het uurrooster kan op elk moment aangepast worden zonder hier op voorhand voor te verwittigen. Je kan telkens de website raadplegen voor laatste updates. Mind Food/FloW Motion kan haar uurrooster wijzigen en licht verminderen tijdens de vakantieperiodes en feestdagen.
 • Beurtenkaarten hebben de volgende geldigheidsduur:
  • 10 beurten: 12 lesweken
  • 5 beurten: 6 lesweken
 • Lessen gaan door op de aangegeven lesdata op deze website.
 • Lessen beginnen op het aangegeven tijdstip, als je voor een online les niet zeker weet of je microfoon etc. goed functioneert meld je best 5 minuten vroeger aan zodat dit in orde kan gebracht worden voor de start van de les. Online lessen gaan door via Zoom: de links zullen gedeeld worden via mail na aanmelding voor een les. Aanmelding gebeurt via What’s app of via mail.
 • De lessen gaan door in het Nederlands en indien nodig deels in het Engels.
 • Bij de live lessen zijn er matjes aanwezig. Na de les gelieve je matje schoon te maken met de producten die hiervoor voorzien worden. Je mag ook zelf een matje en/of handdoek meenemen.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen. Indien u wenst kan u een privé ongevallen verzekering afsluiten. Bij zekersporten.be kunt u een interessante, voordelige sportverzekering afsluiten.